Thursday, February 23, 2012

4. Dan evangelizacije u našoj zajednici

Sreda 22.02.2012

    Danas je u našoj zajednici bilo četvrto - poslednje - veče evangelizacije na temu: "Vrati se".
Propovedao je propovednik iz Kovačice Daniel Sjanta. Pevala je grupa za pevanje iz Kovačice i Padine. Daniel Sjanta je otpevao solo pesmu, a bila su pročitana i dva prigodna teksta u skladu sa temom. Na kraju su nas sestre ponovo počastile sa ukusnim kolačima i čajem.
    Sva četiri dana smo bili posvećeni temi "Kuda putuješ?"  
    Na osnovi Božije reči ljudski život vidimo kao neprestano putovanje. Na ovom putu ne možemo da se vratimo. Čak ni da se zaustavimo. I da zauzmemo stav da ne učestvujemo, da bojkotujemo, da se suprotstavljamo ili borimo protiv nečega, mi ni tada na životnom putu nismo stali niti smo se vratili. I tada nekuda idemo trošeći nit života koji nam je darovan. 
    Bog nam je darovao život i odredio svrhu. Njemu smo za svoj život odgovorni.  
    Pitanja koja smo kroz teme postavili: "Odakle dolaziš?"(ti si Božije stvorenje) ; "Kuda ideš?"(ne vodi svaki put ka cilju koji je tvom životu odredio stvoritelj) ; "Gde si?" (gde se nalaziš u ovom trenutku? Nisi možda skrenuo sa cilja ili zalutao?) ; i "Vrati se" (vratiti se Bogu) ; ovakva suštinska pitanja imaju smisao i treba da nas podstiču na razmišljanje kako možemo dostići smisao i cilj svoga života. 
    Svaki greh znači pogrešan pravac ili pogrešan smisao našem životu.  Pošto se ne možemo vratiti i popraviti ono što smo loše uradili, mi ne možemo promeniti svoju prošlost kao da ne postoji. S obzirom da smo skloni grehu, mi bi smo ceo život potrošili na pogrešne stvari i popravljanje pogrešnog na pogrešan način...
    Umesto toga Bog nam daje mogućnost "novog početka".
    Kada se vratimo Bogu On nam oprašta naše grehe i osposobljava nas da počnemo iznova. 
    Novi život znači da su naši gresi oprošteni i da neće više imati uticaja na našu budućnost. 
    Novi život je nova mogućnost da ispunimo svrhu svoga života koja nam je stvoriteljem data. 
    Vratiti se za nas znači da verom prihvatimo spasenje u Isusu Hristu i da pokajanjem bude izbrisana naša grešna prošlost.
    Novi život je nova stranica. Na nju će život neminovno upisati istoriju. Neka to bude istorija kako smo dostigli cilj i svrhu Bogom određenu za nas. Neka naš život bude mesto i prilika da se veliki Bog proslavi! Može li se naći bolji cilj i svrha za naš život?

    Fotografije će vam pomoći da malo osetite atmosferu tokom bogosluženja:


Dni evanjelizácie v našom zbore

Streda 22/02/2012

    Dnes v našom zbore bola štvrtá - posledná evanjelizačná bohoslužba pod témou "Navráť sa".
   Slovo Božie kázal Daniel Sjanta z Kovačici. Piesne spievali skupiny spevákov z Kovačici a Padine. Daniel

   Sjanta spieval sólovú pieseň, a boli čítane aj dva texty v súlade s témou.
   Nakoniec sme boli opäť poctený od sestier zo zboru s chutnými koláčmi a čajom.
   Všetky štyri dni boli venované téme "Kam cestuješ?"
   Na základe Božieho slova vidíme ľudský život ako nepretržitú cestu. Na tejto ceste  sa nemôžeme dostať späť. Dokonca ani zastaviť. Ak zachováme postoj neúčasti, ak niekoho alebo niečo bojkotujeme, ak sa protivíme alebo bojujeme proti niečomu, na ceste života ani vtedy sa nemôžeme zastaviť alebo vrátiť. Aj vtedy niekam ideme, troviac niť života ktorí nám je darovaný.
    Boh nám dal život a určuje aj účel! Jemu sme zodpovední za svoj život!

   Otázky vbudovane do téme: "Odkiaľ prichádzaš" (Si Božie stvorenie) ; "Kam smeruješ?" (Nevedie každá cesta k cieľu ktorí je tvojmu životu stvoriteľom určení) ; "Kde si?" (Kde sa nachádzaš v tejto chvíli? Si možno nezabočil alebo nezablúdil?) ; a "Vráť sa" (navráť sa k Bohu) ; - takéto otázky sú základné, zmysluplne a mali by nás viesť, aby sme premýšľali o tom, ako dosiahnuť ciel a zmysel svojho života.
    Každý hriech znamená zlý smer alebo nesprávny zmysel pre náš život. Vzhľadom k tomu, že sa nemôžeme vrátiť a opraviť to, čo sme urobili zle, nemôžeme zmeniť svoju minulosť, alebo urobiť ju aby neexistovala. K tomu, pretože sme náchylnejší k hriechu, mi by sme strávili celý život na zlé veci a oprávanie zlého zlým spôsobom ...
    Namiesto toho, Boh nám dáva možnosť "nového začiatku".
    Keď sa vrátime k Bohu On odpustí naše hriechy a umožní nám začať znova.
    Nový život znamená, že naše hriechy sú odpustené, a nebudú mať vplyv na našu budúcnosť.
    Nový život je nová príležitosť na splnenie Stvoriteľom určeného účelu nášho života.   
   Vrátiť sa za nás znamená, že prijímame spasenie skrze vieru v Ježiša Krista a osobným pokáním sa vymaže naša hriešna minulosť.
    Nový život je nová stránka. V pokračovaní života nevyhnutne tu bude vypísaná naša ďalšia história.
    Nech je to história, ako sme dorazili do cieľa a splnili účel ktorí Boh dal aj nášmu životu.
   Nech naše životy budú miesto a príležitostí k oslavám veľkého Boha!
   Nájdete lepší cieľ a zmysel pre svoj život?

    Fotografie vám pomôže trochu pocítiť atmosféru počas bohoslužbe: Days of evangelism in our community
Wednesday 22/02/2012

 
    Today in our church was the fourth - last - day of evangelism on "Come back…"
Pastor Daniel Sjanta from Kovačica preached the fourth day. Groups of singers from Kovačica and Padina sang a few songs. Daniel Sjanta sang a solo song, and were read two appropriate texts. At the end of the service, we were offered with delicious cakes and tea.
    All four days have been devoted to the theme "Where are you going?"
    On the basis of God's Word we see human life as a continuous journey. From this journey we can’t get back. We can’t even stop. And even we maintain an attitude not to participate, but to boycott, to oppose or fight against something, we did not stop or go back in our life. Even then we go somewhere, wasting the thread of life is offered to us.
    God gave us life and determined a purpose. We are responsible for our life.
    The questions that were asked: "Where do you come from?" (You're a creature of God) ; "Where are you going?" (Every way does not lead to the goal that is determined by the Creator for your life) ; "Where are you?" (Where are you at this moment? Are you maybe drawn from the purpose or went astray?) ; And "Come back…" (to return to God) ; these essential issues have meaning and should encourage us to think about how we can achieve the meaning and the purpose of our life.
    Every sin means the wrong direction or the wrong meaning of our lives. Since we can not go back and fix what we did wrong, we can not change our past as if it does not exist. Since we are prone to sin, we would spend a lifetime on the wrong things and fixing the wrong in a wrong way...
    Instead, God gives us the possibility of a "new beginning".
    When we return to God He forgives our sins and enables us to begin anew.
    New life means that our sins are forgiven and will not have an impact on our future.
    New life is a new opportunity to fulfill the purpose of our life that the Creator has given us.
    To go back it means that we accept the salvation by faith in Jesus Christ and by repentance, our sinful past is erased.
    New life is a new page. Our life will inevitably write the history. Let it be a history of how we reached the goal and purpose of God given to us. Let our lives be the place and occasion to celebrate the great God! Can you find a better goal and purpose for our lives?

    The pictures will help you a little bit to “feel” the atmosphere during the worship.

  
  

Wednesday, February 22, 2012

3. Dan evangelizacije u našoj zajednici

    Utorak 21.02.2012
    Danas je u našoj zajednici bilo treće veče evangelizacije na temu: "Gde si?".
    Propovedao je propovednik iz Stare Pazove Janko Bako. 
    Grupa za pevanje iz  zajednice je otpevala jednu prigodnu pesmu, a Daniel Sjanta je otpevao i solo pesmu.
    Čitani su i prigodni tekstovi za ovo veče. Na kraju su nas sestre poslužile čajem i kolačima. 
    Pogledajte nekoliko slika sa bogosluženja.
 


Dni evanjelizácie v našom zbore

Utorok 21.02.2012
      Dnes v našom zbore bol
tretí večer evanjelizácie na tému "Kde si?".
     Kázal kazateľ zo Starej Pazove Janko Bako.
     Skupina spevákov zo zboru spievala priliehavú pieseň, a Daniel Sjanta spieval sólovú skladbu.
     Prečítané boli aj dva vhodne texti pre tento večer.  

Nakoniec sme si pochutnali čaj a zákusky ktoré nám pripravili sestry.

Fotografie vám pomôžu trochu pocítiť atmosféru počas bohoslužbe:
Days of evangelism in our community
Tuesday 02/21/2012

 

Today in our church was the third day of evangelism on the subtheme: "Where are you?"
    Pastor Janko Bako from Stara Pazova preached today.
A group of singers from our church sang a song, and also Daniel Sjanta sang a solo song.
Two appropriate texts were read. At the end of the service, we were offered tea and cakes that our sisters have prepared.   
 

The pictures will show you a little bit the atmosphere during the worship.

Tuesday, February 21, 2012

2. Dan evangelizacije u našoj zajednici

Ponedeljak 20.02.2012 

    Danas je u našoj zajednici bilo drugo veče evangelizacije na temu: "Kuda ideš?".

    Propovedala je propovednik iz Jabuke Lila Balovska.Grupa za pevanje je mnogim radosno otpevanim pesmama podigla atmosferu radosti na bogosluženju i nakon. Čitani su i prigodni tekstovi za ovo veče. Na kraju su nas sestre poslužile čajem i kolačima.
     Pogledajte nekoliko slika sa bogosluženja.

 

 Dni evanjelizácie v našom zbore 

Pondelok 20.02.2012
Dnes v našom zbore bol druhý večer evanjelizácie na tému: "Kam smeruješ?". 

Slovo Božie kázala kazateľka z Jabuki Lila Balovska. Spevácka skupina – tiež z Jabuki z mnohými radostne odspievanimi piesňami priniesla radostnú náladu počas a po ukončení bohoslužbe. 

Prečítané  boli aj vhodne text pre tento večer. 

Nakoniec sme si pochutnali čaj a 

zákusky ktoré nám pripravili sestry.

Fotografie vám pomôžu trochu 

pocítiť atmosféru počas bohoslužbe:

 

Days of evangelism in our church
Monday 20/02/2012
 

Today in our church was the second day of evangelism on the subtheme: "What is your direction?"
On this subtheme has preached Pastor Lila Balovska from Jabuka. Church choir also from Jabuka sang many songs joyfully and made the atmosphere of joy during and after the service. Appropriate texts were read again. At the end of the service, we were offered tea and cakes that our sisters have prepared.
 

Take a look at the pictures that were taken during the service.

  
 Monday, February 20, 2012

1. Dan evangelizacije u našoj zajednici

 Nedelja 19.02.2012
    Ovogodišnja evangelizacija nosi temu."Kuda putuješ?".
    Božja reč govori o tome kako je ljudski život stalno putovanje. Mesto privremenog boravka i onda odlazak. Kuda? Zašto? Kada će to biti?... Veoma važna pitanja na koja želimo potražiti odgovore u Božijoj reči.
    Danas je u našoj zajednici bilo prvo veče evangelizacije na temu "Odakle dolaziš?".
    Propovedao je propovednik iz Vrbasa Vladimir Fazekaš. On i njegov brat Boris su otpevali i 4 pesme.
    Takođe dve sestre su čitale prigodne tekstove. Na kraju su nas sestre poslužile čajem i kolačima.
    Slike otkrivaju deo atmosfere za vreme bogosluženja.Dni evanjelizácie v našom zbore
Nedeľa 19.02.2012


V tomto roku máme tému evanjelizácie: 
"Kam cestuješ?"
Božie slovo hovorí,
že ľudský život je ustavične cestovanie.
Miesto dočasného bydliska,
a potom musíme odísť.
Kde? Prečo? Kedy to bude? ...
Veľmi dôležité otázky,
na ktoré chceme hľadať odpovede
v Božom slove.

Dnes v našom zbore bola prvá evanjelizačná
bohoslužba na tému: "Odkiaľ prichádzaš?".
Kázal kazateľ z Vrbasu Vladimír Fazekaš.
On a jeho brat Boris spievali aj 4 piesne.
Tiež dve sestry čítali vhodné texty.
Nakoniec sme si pochutnali čaj a zákusky
 ktoré nám pripravili sestry.

Fotografie vám pomôžu trochu
pocítiť atmosféru počas bohoslužbe:


Days of evangelism in our church
Sunday 19/02/2012

This year the theme of evangelism was: "Where do you go?"
The Bible says about how human life is a constant journey. Place of temporary residence and then leaving. Where? Why? When will it be? ... Very important questions that we want to look for answers in the Word of God.
Today in our church was the first day of evangelism on the subtheme: "Where do you come from?"
Pastor Vladimir Fazekas preached on this subtheme. He and his brother Boris sang 4 songs.
Also two sisters read appropriate texts. At the end of the service, we were offered tea and cakes made by our sisters.
The pictures show the atmosphere during the worship.Video ; Video ; Videos : 


Pesme ; Piesne ; Songs :